Coins: Amanullah Khan

3 Shahi (15 Paisa) | KM 881 | O
3 Shahi (15 Paisa)
3 Shahi (15 Paisa) | KM 881 | O
3 Shahi (15 Paisa)
3 Shahi (15 Paisa) | KM 881 | O
3 Shahi (15 Paisa)
3 Shahi (15 Paisa) | KM 881a | O
3 Shahi (15 Paisa)
Abbasi (20 Paisa) | KM 883 | O
Abbasi (20 Paisa)
Abbasi (20 Paisa) | KM 883 | O
Abbasi (20 Paisa)
Abbasi (20 Paisa) | KM 883 | O
Abbasi (20 Paisa)
Abbasi (20 Paisa) | KM 883 | O
Abbasi (20 Paisa)
Abbasi (20 Paisa) | KM 883 | O
Abbasi (20 Paisa)
Half Rupee (Qiran) | KM 884 | O
Half Rupee (Qiran)
Half Rupee (Qiran) | KM 884 | O
Half Rupee (Qiran)
Rupee | KM 885 | O
Rupee
Knowledge Base