Region / City State: Edo Period - Kan'ei Era
Knowledge Base